استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

مسابقات تیراندازی المپیک از ۱۶ مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در مجموع ۳۹۰ ورزشکار از ۹۷ کشور جهان در پانزده ماده المپیک به رقابت می‌پردازند. تیراندازان ایران در ۶ ماده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.  رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو با مسابقه تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی استارت لیست رقابت‌ها را اعلام کرد که در این ماده ۵۱ تیرانداز از کشورهای مختلف حضور دارند. از ایران نیز نجمه خدمتی و الهه احمدی نمایندگان تفنگ بادی ۱۰ متر هستند. خدمتی در خط ۳۲ و احمدی در خط ۵۳ شلیک خواهند کرد. در این ماده نام بسیاری از قهرمانان ادوار مختلف المپیک نیز دیده می شود که می‌توان به یی سیلینگ قهرمان المپیک لندن و دو لی قهرمان المپیک آتن و پکن نیز اشاره کرد. در روز اول المپیک ریو، مسابقه تپانچه مردان نیز برگزار می‌شود که ایران در این بخش نماینده‌ای ندارد. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی، پوریا نوروزیان در دو ماده تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت، مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت و گلنوش سبقت الهی در دو ماده تپانچه بادی و تپانچه ۲۵ متر(دقت وسرعت) شلیک خواهند کرد.

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

مسابقات تیراندازی المپیک از ۱۶ مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در مجموع ۳۹۰ ورزشکار از ۹۷ کشور جهان در پانزده ماده المپیک به رقابت می‌پردازند. تیراندازان ایران در ۶ ماده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.  رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو با مسابقه تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی استارت لیست رقابت‌ها را اعلام کرد که در این ماده ۵۱ تیرانداز از کشورهای مختلف حضور دارند. از ایران نیز نجمه خدمتی و الهه احمدی نمایندگان تفنگ بادی ۱۰ متر هستند. خدمتی در خط ۳۲ و احمدی در خط ۵۳ شلیک خواهند کرد. در این ماده نام بسیاری از قهرمانان ادوار مختلف المپیک نیز دیده می شود که می‌توان به یی سیلینگ قهرمان المپیک لندن و دو لی قهرمان المپیک آتن و پکن نیز اشاره کرد. در روز اول المپیک ریو، مسابقه تپانچه مردان نیز برگزار می‌شود که ایران در این بخش نماینده‌ای ندارد. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی، پوریا نوروزیان در دو ماده تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت، مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت و گلنوش سبقت الهی در دو ماده تپانچه بادی و تپانچه ۲۵ متر(دقت وسرعت) شلیک خواهند کرد.

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

مسابقات تیراندازی المپیک از ۱۶ مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در مجموع ۳۹۰ ورزشکار از ۹۷ کشور جهان در پانزده ماده المپیک به رقابت می‌پردازند. تیراندازان ایران در ۶ ماده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.  رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو با مسابقه تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی استارت لیست رقابت‌ها را اعلام کرد که در این ماده ۵۱ تیرانداز از کشورهای مختلف حضور دارند. از ایران نیز نجمه خدمتی و الهه احمدی نمایندگان تفنگ بادی ۱۰ متر هستند. خدمتی در خط ۳۲ و احمدی در خط ۵۳ شلیک خواهند کرد. در این ماده نام بسیاری از قهرمانان ادوار مختلف المپیک نیز دیده می شود که می‌توان به یی سیلینگ قهرمان المپیک لندن و دو لی قهرمان المپیک آتن و پکن نیز اشاره کرد. در روز اول المپیک ریو، مسابقه تپانچه مردان نیز برگزار می‌شود که ایران در این بخش نماینده‌ای ندارد. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی، پوریا نوروزیان در دو ماده تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت، مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت و گلنوش سبقت الهی در دو ماده تپانچه بادی و تپانچه ۲۵ متر(دقت وسرعت) شلیک خواهند کرد.

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

مسابقات تیراندازی المپیک از ۱۶ مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در مجموع ۳۹۰ ورزشکار از ۹۷ کشور جهان در پانزده ماده المپیک به رقابت می‌پردازند. تیراندازان ایران در ۶ ماده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.  رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو با مسابقه تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی استارت لیست رقابت‌ها را اعلام کرد که در این ماده ۵۱ تیرانداز از کشورهای مختلف حضور دارند. از ایران نیز نجمه خدمتی و الهه احمدی نمایندگان تفنگ بادی ۱۰ متر هستند. خدمتی در خط ۳۲ و احمدی در خط ۵۳ شلیک خواهند کرد. در این ماده نام بسیاری از قهرمانان ادوار مختلف المپیک نیز دیده می شود که می‌توان به یی سیلینگ قهرمان المپیک لندن و دو لی قهرمان المپیک آتن و پکن نیز اشاره کرد. در روز اول المپیک ریو، مسابقه تپانچه مردان نیز برگزار می‌شود که ایران در این بخش نماینده‌ای ندارد. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی، پوریا نوروزیان در دو ماده تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت، مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت و گلنوش سبقت الهی در دو ماده تپانچه بادی و تپانچه ۲۵ متر(دقت وسرعت) شلیک خواهند کرد.

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

استارت لیست تیراندازی المپیک اعلام شد

طاووس موزیک