استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای
ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!
استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای
ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت:
استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود!
استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

صبحانه