افزایش حقوق بازنشستگان بالای 1.5میلیون تومان هیچ

افزایش حقوق بازنشستگان بالای 1.5میلیون تومان هیچ
براساس نرخ اعلامی مرکز امار نرخ تورم در سال 94 دوازده درصد بوده است عملا قدرت خرید بازنشسته های بالای 1.5 حتی با نرخ دولتی افزایش ندارد

افزایش حقوق بازنشستگان بالای 1.5میلیون تومان هیچ

براساس نرخ اعلامی مرکز امار نرخ تورم در سال 94 دوازده درصد بوده است عملا قدرت خرید بازنشسته های بالای 1.5 حتی با نرخ دولتی افزایش ندارد
افزایش حقوق بازنشستگان بالای 1.5میلیون تومان هیچ

بازی