«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد
کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.
«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد
کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد، به‌دلیل بدهی مالی و سوءمدیریت رسماً تعطیل شد.
«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

«ایرانیت» هم رسماً تعطیل شد

تکست آهنگ