بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود شد

بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود شد
رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با تأکید بر اینکه با ادامه رکود و انباشت تقاضای مسکن احتمال جهش قیمت وجود دارد، گفت: رکود بیش از 3 سال بخش مسکن به معنی این است که قیمت مسکن 30 درصد کاهش یافته اما جمع شدن انباشت تقاضا خطرناک و جهش قیمت را در پی خواهد داشت.

بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود شد

رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با تأکید بر اینکه با ادامه رکود و انباشت تقاضای مسکن احتمال جهش قیمت وجود دارد، گفت: رکود بیش از 3 سال بخش مسکن به معنی این است که قیمت مسکن 30 درصد کاهش یافته اما جمع شدن انباشت تقاضا خطرناک و جهش قیمت را در پی خواهد داشت.
بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود شد

بک لینک