بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!

شهر خبر