تورم واقعی بالای 18 درصد است

تورم واقعی بالای 18 درصد است

تورم واقعی بالای 18 درصد است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.

تورم واقعی بالای 18 درصد است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
تورم واقعی بالای 18 درصد است

تورم واقعی بالای 18 درصد است

تورم واقعی بالای 18 درصد است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.

تورم واقعی بالای 18 درصد است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
تورم واقعی بالای 18 درصد است

تورم واقعی بالای 18 درصد است

خرید بک لینک

آهنگ جدید