جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت
آمارها نشان از رشد 80 درصدی صادرات نفت پس از برجام دارد، میزان تولید نیز از رشد 27 درصدی برخوردار شده وحالا وزارت نفت به دنبال افزایش تولید تا سطح 5.8 میلیون بشکه است.

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

آمارها نشان از رشد 80 درصدی صادرات نفت پس از برجام دارد، میزان تولید نیز از رشد 27 درصدی برخوردار شده وحالا وزارت نفت به دنبال افزایش تولید تا سطح 5.8 میلیون بشکه است.
جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت
آمارها نشان از رشد 80 درصدی صادرات نفت پس از برجام دارد، میزان تولید نیز از رشد 27 درصدی برخوردار شده وحالا وزارت نفت به دنبال افزایش تولید تا سطح 5.8 میلیون بشکه است.

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

آمارها نشان از رشد 80 درصدی صادرات نفت پس از برجام دارد، میزان تولید نیز از رشد 27 درصدی برخوردار شده وحالا وزارت نفت به دنبال افزایش تولید تا سطح 5.8 میلیون بشکه است.
جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

جهش ۸۰ درصدی صادرات نفت

ماشین های جدید