رئیس قوه قضائیه: شایعه واریز هزار میلیارد تومان اموال دولتی به حسابهای شخصی رئیس دستگاه قضایی صد درصد کذب است

رئیس قوه قضائیه: شایعه واریز هزار میلیارد تومان اموال دولتی به حسابهای شخصی رئیس دستگاه قضایی صد درصد کذب است

رئیس قوه قضائیه: شایعه واریز هزار میلیارد تومان اموال دولتی به حسابهای شخصی رئیس دستگاه قضایی صد درصد کذب است

رئیس قوه قضائیه: شایعه واریز هزار میلیارد تومان اموال دولتی به حسابهای شخصی رئیس دستگاه قضایی صد درصد کذب است