سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مراسم اربعین در مشهد لغو شد

سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مراسم اربعین در مشهد لغو شد

سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مراسم اربعین در مشهد لغو شد

سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مراسم اربعین در مشهد لغو شد