عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست

عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست
بررسی آمار عرضه مسکن نسبت به خانه‌های فروخته شده در مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد عرضه 20 برابر تقاضاست.

عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست

بررسی آمار عرضه مسکن نسبت به خانه‌های فروخته شده در مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد عرضه 20 برابر تقاضاست.
عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست

آپدیت آفلاین نود 32

بازی