مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: از روزی که تحریم ها لغو شده اند تا امروز مذاکرات شرکت های هواپیمایی ایران با شرکت های تولید کننده هواپیما ادامه دارد و در کنار بحث برای خرید، موضوع پشتیبانی از ناوگان فعال کشور نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات در حال پیگیری است.وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بویینگ نیز در جمع شرکت های طرف مذاکره با ایرلاین های ایرانی قرار دارد، اظهار کرد: پس از به وجود آمدن مقدمات لازم، مذاکره ایرلاین ها با بویینگ نیز آغاز شده و بسیاری از شرکت های ایرانی از طریق ایمیل بحث های مدنظر خود را با مسئولان این شرکت آمریکایی پیگیری می کنند.به گفته سامانی مذاکره با بویینگ حول دو محور اصلی در جریان است. در وهله اول مذاکره برای پشتیبانی از ناوگان فعلی کشور در دستور کار قرار دارد و پس از آن تلاش برای خرید هواپیماهای جدید پیگیری می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تلاش ها برای دریافت فاینانس خرید هواپیماهای جدید نیز گفت: برای دریافت این منابع مالی هواپیماهای نوساز در اولویت هستند و قطعا قراردادهایی که برای ورود این هواپیماها بسته شود، امید زیادی به دریافت فاینانس دارد.وی ادامه داد: برای خرید هواپیماهای کار کرده نیز امکان این وجود دارد که فاینانس در نظر گرفته شود اما قدری کار سخت تر می شود. مذاکره طولانی مدت ایرلاین های ایرانی با شرکت های سازنده هواپیما برای در نظر گرفتن بهترین شرایط مالی است و امیدواریم در آینده نتایج محسوس این مذاکرات مشخص شود.

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: از روزی که تحریم ها لغو شده اند تا امروز مذاکرات شرکت های هواپیمایی ایران با شرکت های تولید کننده هواپیما ادامه دارد و در کنار بحث برای خرید، موضوع پشتیبانی از ناوگان فعال کشور نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات در حال پیگیری است.وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بویینگ نیز در جمع شرکت های طرف مذاکره با ایرلاین های ایرانی قرار دارد، اظهار کرد: پس از به وجود آمدن مقدمات لازم، مذاکره ایرلاین ها با بویینگ نیز آغاز شده و بسیاری از شرکت های ایرانی از طریق ایمیل بحث های مدنظر خود را با مسئولان این شرکت آمریکایی پیگیری می کنند.به گفته سامانی مذاکره با بویینگ حول دو محور اصلی در جریان است. در وهله اول مذاکره برای پشتیبانی از ناوگان فعلی کشور در دستور کار قرار دارد و پس از آن تلاش برای خرید هواپیماهای جدید پیگیری می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تلاش ها برای دریافت فاینانس خرید هواپیماهای جدید نیز گفت: برای دریافت این منابع مالی هواپیماهای نوساز در اولویت هستند و قطعا قراردادهایی که برای ورود این هواپیماها بسته شود، امید زیادی به دریافت فاینانس دارد.وی ادامه داد: برای خرید هواپیماهای کار کرده نیز امکان این وجود دارد که فاینانس در نظر گرفته شود اما قدری کار سخت تر می شود. مذاکره طولانی مدت ایرلاین های ایرانی با شرکت های سازنده هواپیما برای در نظر گرفتن بهترین شرایط مالی است و امیدواریم در آینده نتایج محسوس این مذاکرات مشخص شود.

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: از روزی که تحریم ها لغو شده اند تا امروز مذاکرات شرکت های هواپیمایی ایران با شرکت های تولید کننده هواپیما ادامه دارد و در کنار بحث برای خرید، موضوع پشتیبانی از ناوگان فعال کشور نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات در حال پیگیری است.وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بویینگ نیز در جمع شرکت های طرف مذاکره با ایرلاین های ایرانی قرار دارد، اظهار کرد: پس از به وجود آمدن مقدمات لازم، مذاکره ایرلاین ها با بویینگ نیز آغاز شده و بسیاری از شرکت های ایرانی از طریق ایمیل بحث های مدنظر خود را با مسئولان این شرکت آمریکایی پیگیری می کنند.به گفته سامانی مذاکره با بویینگ حول دو محور اصلی در جریان است. در وهله اول مذاکره برای پشتیبانی از ناوگان فعلی کشور در دستور کار قرار دارد و پس از آن تلاش برای خرید هواپیماهای جدید پیگیری می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تلاش ها برای دریافت فاینانس خرید هواپیماهای جدید نیز گفت: برای دریافت این منابع مالی هواپیماهای نوساز در اولویت هستند و قطعا قراردادهایی که برای ورود این هواپیماها بسته شود، امید زیادی به دریافت فاینانس دارد.وی ادامه داد: برای خرید هواپیماهای کار کرده نیز امکان این وجود دارد که فاینانس در نظر گرفته شود اما قدری کار سخت تر می شود. مذاکره طولانی مدت ایرلاین های ایرانی با شرکت های سازنده هواپیما برای در نظر گرفتن بهترین شرایط مالی است و امیدواریم در آینده نتایج محسوس این مذاکرات مشخص شود.

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح کرد: از روزی که تحریم ها لغو شده اند تا امروز مذاکرات شرکت های هواپیمایی ایران با شرکت های تولید کننده هواپیما ادامه دارد و در کنار بحث برای خرید، موضوع پشتیبانی از ناوگان فعال کشور نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات در حال پیگیری است.وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بویینگ نیز در جمع شرکت های طرف مذاکره با ایرلاین های ایرانی قرار دارد، اظهار کرد: پس از به وجود آمدن مقدمات لازم، مذاکره ایرلاین ها با بویینگ نیز آغاز شده و بسیاری از شرکت های ایرانی از طریق ایمیل بحث های مدنظر خود را با مسئولان این شرکت آمریکایی پیگیری می کنند.به گفته سامانی مذاکره با بویینگ حول دو محور اصلی در جریان است. در وهله اول مذاکره برای پشتیبانی از ناوگان فعلی کشور در دستور کار قرار دارد و پس از آن تلاش برای خرید هواپیماهای جدید پیگیری می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تلاش ها برای دریافت فاینانس خرید هواپیماهای جدید نیز گفت: برای دریافت این منابع مالی هواپیماهای نوساز در اولویت هستند و قطعا قراردادهایی که برای ورود این هواپیماها بسته شود، امید زیادی به دریافت فاینانس دارد.وی ادامه داد: برای خرید هواپیماهای کار کرده نیز امکان این وجود دارد که فاینانس در نظر گرفته شود اما قدری کار سخت تر می شود. مذاکره طولانی مدت ایرلاین های ایرانی با شرکت های سازنده هواپیما برای در نظر گرفتن بهترین شرایط مالی است و امیدواریم در آینده نتایج محسوس این مذاکرات مشخص شود.

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

مذاکره ایرلاین‌های ایرانی با بویینگ

بک لینک رنک 8

گوشی موبایل