ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

دکتر محمد اسماعیل مطلق در مراسم گرامیداشت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار کرد: در طول سال با برنامه‌ریزی‌های مدون، فعالیت‌های همه جانبه و ارتقا یافته‌ای حول محور طرح تحول نظام سلامت در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر اجرا شد.وی با بیان اینکه شیر مادر مایه حیات کودک است، افزود: ما از سال 1370 برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را که از اولویت‌های مهم بهداشتی کشور و همچنین بحث تحول در سلامت، بهداشت، درمان و آموزش است اجرا کرده و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم. وی اجرای طرح کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان اکبرآبادی، برنامه ریزی برای ارتقای تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک و همچنین ترویج تغذیه با شیر مادر با تمرکز بر ارتباطات و رفتارهای اجتماعی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت بهداشت در این راستا برشمرد.مطلق همچنین ادامه داد: برای ارتقای حمایت‌های مردمی از نیروهای داوطلب سلامت در محلات، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه استفاده شد. همچنین ارتقای آگاهی‌های جامعه در برگزاری همه جانبه هفته جهانی شیر مادر و پایش وضعیت اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در 11 دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه بود. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تنظیم لایحه اصلاح حمایت از مادران، بررسی شاخص‌های تغذیه با شیر مادر با هدف ارتقای آگاهی کارکنان پزشک و پیراپزشک را از دیگر از این موارد عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت برنامه ریزی برای تهیه فیلم در صدا وسیما، ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی و همچنین ترویج زایمان طبیعی، ایجاد فضای شیردهی در اماکن عمومی و حل مشکلات احتمالی شیردهی را به عنوان برنامه‌های اصلی این حوزه اجرا کرده است.

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

دکتر محمد اسماعیل مطلق در مراسم گرامیداشت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار کرد: در طول سال با برنامه‌ریزی‌های مدون، فعالیت‌های همه جانبه و ارتقا یافته‌ای حول محور طرح تحول نظام سلامت در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر اجرا شد.وی با بیان اینکه شیر مادر مایه حیات کودک است، افزود: ما از سال 1370 برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را که از اولویت‌های مهم بهداشتی کشور و همچنین بحث تحول در سلامت، بهداشت، درمان و آموزش است اجرا کرده و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم. وی اجرای طرح کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان اکبرآبادی، برنامه ریزی برای ارتقای تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک و همچنین ترویج تغذیه با شیر مادر با تمرکز بر ارتباطات و رفتارهای اجتماعی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت بهداشت در این راستا برشمرد.مطلق همچنین ادامه داد: برای ارتقای حمایت‌های مردمی از نیروهای داوطلب سلامت در محلات، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه استفاده شد. همچنین ارتقای آگاهی‌های جامعه در برگزاری همه جانبه هفته جهانی شیر مادر و پایش وضعیت اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در 11 دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه بود. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تنظیم لایحه اصلاح حمایت از مادران، بررسی شاخص‌های تغذیه با شیر مادر با هدف ارتقای آگاهی کارکنان پزشک و پیراپزشک را از دیگر از این موارد عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت برنامه ریزی برای تهیه فیلم در صدا وسیما، ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی و همچنین ترویج زایمان طبیعی، ایجاد فضای شیردهی در اماکن عمومی و حل مشکلات احتمالی شیردهی را به عنوان برنامه‌های اصلی این حوزه اجرا کرده است.

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

دکتر محمد اسماعیل مطلق در مراسم گرامیداشت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار کرد: در طول سال با برنامه‌ریزی‌های مدون، فعالیت‌های همه جانبه و ارتقا یافته‌ای حول محور طرح تحول نظام سلامت در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر اجرا شد.وی با بیان اینکه شیر مادر مایه حیات کودک است، افزود: ما از سال 1370 برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را که از اولویت‌های مهم بهداشتی کشور و همچنین بحث تحول در سلامت، بهداشت، درمان و آموزش است اجرا کرده و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم. وی اجرای طرح کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان اکبرآبادی، برنامه ریزی برای ارتقای تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک و همچنین ترویج تغذیه با شیر مادر با تمرکز بر ارتباطات و رفتارهای اجتماعی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت بهداشت در این راستا برشمرد.مطلق همچنین ادامه داد: برای ارتقای حمایت‌های مردمی از نیروهای داوطلب سلامت در محلات، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه استفاده شد. همچنین ارتقای آگاهی‌های جامعه در برگزاری همه جانبه هفته جهانی شیر مادر و پایش وضعیت اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در 11 دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه بود. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تنظیم لایحه اصلاح حمایت از مادران، بررسی شاخص‌های تغذیه با شیر مادر با هدف ارتقای آگاهی کارکنان پزشک و پیراپزشک را از دیگر از این موارد عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت برنامه ریزی برای تهیه فیلم در صدا وسیما، ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی و همچنین ترویج زایمان طبیعی، ایجاد فضای شیردهی در اماکن عمومی و حل مشکلات احتمالی شیردهی را به عنوان برنامه‌های اصلی این حوزه اجرا کرده است.

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

دکتر محمد اسماعیل مطلق در مراسم گرامیداشت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار کرد: در طول سال با برنامه‌ریزی‌های مدون، فعالیت‌های همه جانبه و ارتقا یافته‌ای حول محور طرح تحول نظام سلامت در شهرهای 20 تا 100 هزار نفر اجرا شد.وی با بیان اینکه شیر مادر مایه حیات کودک است، افزود: ما از سال 1370 برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را که از اولویت‌های مهم بهداشتی کشور و همچنین بحث تحول در سلامت، بهداشت، درمان و آموزش است اجرا کرده و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم. وی اجرای طرح کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان اکبرآبادی، برنامه ریزی برای ارتقای تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک و همچنین ترویج تغذیه با شیر مادر با تمرکز بر ارتباطات و رفتارهای اجتماعی را از جمله مهمترین اقدامات وزارت بهداشت در این راستا برشمرد.مطلق همچنین ادامه داد: برای ارتقای حمایت‌های مردمی از نیروهای داوطلب سلامت در محلات، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه استفاده شد. همچنین ارتقای آگاهی‌های جامعه در برگزاری همه جانبه هفته جهانی شیر مادر و پایش وضعیت اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در 11 دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه بود. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تنظیم لایحه اصلاح حمایت از مادران، بررسی شاخص‌های تغذیه با شیر مادر با هدف ارتقای آگاهی کارکنان پزشک و پیراپزشک را از دیگر از این موارد عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت برنامه ریزی برای تهیه فیلم در صدا وسیما، ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی و همچنین ترویج زایمان طبیعی، ایجاد فضای شیردهی در اماکن عمومی و حل مشکلات احتمالی شیردهی را به عنوان برنامه‌های اصلی این حوزه اجرا کرده است.

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ممنوعیت تبلیغات شیر مصنوعی

ورزش و زندگی