24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»
مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.
24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»
مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

مدیرعامل کارخانه ایرانیت از توقف خط تولید ایرانیت خبر داده و با اعلام اینکه تمامی ۲۵۰ کارگر این کارخانه بازنشست شده اند، گفت: البته این کارخانه هنوز تعطیل نشده و برای احیای ایرانیت ۲۴ میلیارد تومان پول می خواهیم.
24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

24 میلیارد پول برای احیای «ایرانیت»

تکست آهنگ