No Image

قیمت زمین‌های تهران در سال 1338

ژانویه 24, 2016 0

کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، بانک رهنی، وزارت کشور و ثبت اسناد در محل وزارت دارایی پس از چند ماه بحث و بررسی درنهایت […]