خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه با 325 واحد کاهش به 80 هزار و 935 واحد رسید.

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه با 325 واحد کاهش به 80 هزار و 935 واحد رسید.
خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه با 325 واحد کاهش به 80 هزار و 935 واحد رسید.

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه با 325 واحد کاهش به 80 هزار و 935 واحد رسید.
خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

خودروسازان بورس را سرخ پوش کردند

کیمیا دانلود

مجله اتومبیل