بازارها برای ورشكستگی ونزوئلا آماده می‌شوند

با ادامه سقوط قيمت نفت و تشديد بحران اقتصادي در ونزوئلا، بازارهاي مالي جهان براي رويارويي با ناتواني كاراكاس از پرداخت بدهي‌هايش …

گوشی

مد روز