هفت سین مسکن جور نیست

تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.