بورس تهران آرام گرفت

بورس تهران بعد از چند روز حرکت پر شتاب صعودی، اندکی آرام گرفت و با عرضه حقوقی ها و همچنین فروش سهم از سوی نوسان‌گیران به استراحت رفت.

روزنامه قانون

خبرگذاری خوزستان