توئیت روحانی بعد از عزیمت به ایتالیا

گروه عکس: روحانی در اولین توئیت بعد از عزیمت به ایتالیا از این سفر به عنوان رویدادی مهم در دوره پسا برجام نام برد.

world press news

افق