کاهش قیمت مسکن شدت می گیرد

کسانی که طی سه سال اخیر مقاومت کردند و ملک خود را نفروختند سرانجام ناچارند به دلیل بدهی ها و تسهیلاتی که گرفته اند در سال آینده املاک خود را زیر قیمت بفروشند.