رابطه لغو تحریم‌ها با بخش ساختمان چیست؟

اجرای «برجام» – لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای – از چهار کانال بر بازار مسکن اثر غیرمستقیم می‌گذارد. با تزریق منابع تازه ناشی از آزادسازی …

فانتزی

خرید بکلینک