قیمت زمین‌های تهران در سال 1338

کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، بانک رهنی، وزارت کشور و ثبت اسناد در محل وزارت دارایی پس از چند ماه بحث و بررسی درنهایت قیمت …

اخبار دنیای تکنولوژی

لردگان