نخستين استقراض تاريخی در عربستان

كسری شديد بودجه در عربستان سعودی اين كشور را مجبور كرد تا برای نخستين بار در تاريخ كشورش به استقراض از منابع بين‌المللي دست …

فانتزی

پرشین موزیک