نیاز به مسکن کاهش یافته است

این مساله به کاهش اشتغال، درآمد و کاهش قدرت خرید خانواده ها منجر شده که به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت بتوان آن را حل کرد و مثل ادوار گذشته شاهد بهبود اوضاع بخش مسکن بود.