بررسی افزایش بودجه جاری نسبت به تورم از سال 80 تاکنون

بودجه جاری یا اعتبارات هزینه ای شامل بخشی از هزینه های اداره کشور است که به طور مستقیم برای تامین هزینه های روزمره سازمان ها و ادارات …

استخدام

اپدیت نود 32