مصوبه افزایش قیمت بلیت قطار قانونی است

محسن پورسید آقایی اظهار کرد:مصوبه‌ای که راه‌آهن برای افزایش هشت درصدی قیمت بلیت قطار نهایی کرده براساس اختیارات قانونی بوده که طبق آن شرکت‌های ریلی را مجاز به تعیین نرخ بلیت کرده است.وی اضافه کرد: این مصوبه براساس نص صریح قانون و اختیاراتی است که شرکت راه‌آهن داشته و قطعا این موضوع برای اجرا هیچ مشکلی نخواهد داشت.مدیر عامل شرکت راه‌آهن در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض سازمان حمایت به این مصوبه امکان ایجاد تغییر در آن را خواهد داشت، ادامه داد: کار ما قانونی بوده و سازمان حمایت نیز اگر با این مصوبه مشکلی دارد می‌تواند آن را در قالب پیگیری‌های قانونی دنبال کند.روز گذشته سازمان حمایت بار دیگر اعلام کرد که اجازه افزایش قیمت بلیت قطار را به شرکت‌های ریلی نخواهد داد و اگر برخی شرکت‌ها در طول هفته‌های گذشته اقدام به افزایش قیمت بلیت قطار کرده باشند طبق قانون با آنها برخورد می‌شود. سازمان حمایت در این رابطه به سخنان معاون حقوقی رییس جمهور استناد کرده که براساس آن قیمت بلیت قطار باید با نرخی مصوب فروخته شود.

خرم خبر

روزنامه قانون