آخرين سال دولت روحانی بدون بودجه كامل و بدون برنامه؟

كشمكش های دولت و مجلس بر سر لوايح بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه به فاز جديدي وارد شد. كميسيون تلفيق برنامه ششم كليات …

میهن دانلود

استخدام ایران