نفوذی کسانی هستند که با امکانات بیت‌المال سعی در تخریب چهره‌های انقلابی دارند

هاشمی: دارند القاء می‌کنند که انگلیسی‌ها در ایران نفوذ دارند و نامزد معرفی می‌کنند